Bos- en natuurbeheer

Het Kapucijnenbos herbergt inderdaad een aantal prioritaire Europese habitats, waaronder het gemengde Atlantische eikenbos (Europese habitat 9160) het meest uitgebreid en het belangrijkste is.  Beheermaatregelen zijn hier gericht op ecologische verbetering : behoud van oude dikke bomen, maximaal gebruik van natuurlijke verjonging, verhoging van de massa dood hout, meer geleidelijk oplopende bosranden (mantel en zoomvegetaties), bodemsparende exploitatiemethoden, … In het bos kan nog wel hout worden geoogst, maar de tweejaarlijkse kappingen blijven ruim onder het volume dat in dezelfde periode aangroeit. Regelmatige dunningen zijn immers ook nodig om de beste bomen groeiruimte te geven. Kaalkappen zijn enkel op beperkte oppervlakte geoorloofd om verjonging van eik mogelijk te maken – jonge eik heeft veel licht nodig – of om exotische bestanden om te vormen. Op termijn moeten inderdaad een aantal van de exotische homogene naaldhoutbestanden de plaats ruimen voor uitbreiding van het ecologisch veel rijkere gemengde inheemse eikenbos, andere blijven omwille van de landschappelijke waarde bewaard.  

Voor de dreven in het bos, waarin wortelschimmels jaarlijks slachtoffers maken, is een plan opgevat om op langere termijn stelselmatig enkele secties te verjongen, anders valt te vrezen dat binnen enkele decennia het hele drevenstelsel zal vervallen.  In de graslanden wordt een verschralingsbeheer toegepast met het oog op het behoud en verhoging van de kruidenrijkdom (habitats 6510 Laaggelegen schraal hooiland, 6230 Heischraal grasland).   

Er lopen ook enkel bijzondere projecten van natuurontwikkeling.  Op de Keienberg is ruimte open gekapt voor de inrichting van een zone Brabantse heide in combinatie met eiken/berken- en dennenbosjes, zoals die vroeger op zandige gronden in Zoniën courant waren (habitats 4030 Droge heide, 6230 Heischraal grasland, 9190 Eiken-berkenbos). Op de Voervijversite loopt een project tot herstel van het open wateroppervlak, dat in combinatie met het aanwezige elzenbroek en het te verschralen dottergrasland een mooi en rijk natuurdecor gaat vormen (habitats 3150 Voedselrijke vijver, 91E0 Ooibos met els en es). 

Meer lezen :

Het bosbeheerplan Zonïen Vlaams Gewest

De Brabantse heide

Vegetatiebeheer graslanden